הדמיות עבור גיוס תרומות

הדמיה עבור "עלי שיח"

לצורך גיוס תרומות למרכז מע"ש חדש 

שנבנה עבור הקהילה המיוחדת בהרי ירושלים